زندگی...

اغازی بی سرانجام،خورشیدی بی غروب

دریایی بی ساحل،فردایی بی سکوت

طوفانی بی امان،اتشی بی خاکستر

فصلی بی خزان،بامدادی بی شب

وتولدی دوباره است زندگی....                                                           

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
نگین

بر لبانم قفل خاموشی زدند با کلیدی آشنا بازش کنید کودک دل رنجه ی دست جفاست با سر انگشت وفا نازش کنید

نگین

بر لبانم قفل خاموشی زدند با کلیدی آشنا بازش کنید کودک دل رنجه ی دست جفاست با سر انگشت وفا نازش کنید